top of page

AICINĀM IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJUS UN VIETNIEKUS PIETEIKTIES 40 ST. KURSIEM
BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ

40 ak. stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma (speciālistiem) tiek īstenoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 9.punktu. Programma ir saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

Lai pieteiktos , rakstiet uz e-pastu info@sii.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un maksātāja rekvizītus.

Sešas dienas ZOOM platformā notiks 40 ak. stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā (speciālistiem). Maksa ir EUR 125,00. Lai pieteiktos, lūdzu rakstiet uz e-pastu info@sii.lv. Piesakoties norādiet dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un maksātāja rekvizītus.

Izsniedzamais dokuments:

Tiek izsniegt apliecība par 40 akad. stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā (speciālistiem).

Speciālisti, kuri apgūst izglītības programmu:

 • ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji;

 • bāriņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāju vietnieki un bāriņtiesu locekļi;

 • izglītības iestāžu vadītāji un vadītāja vietnieki audzināšanas darbā;

 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālisti;

 • pašvaldību administratīvo komisiju vadītāji vai pašvaldību administratīvo komisiju bērnu lietu apakškomisiju vadītāji;

 • pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāji;

 • pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm;

 • sociālie pedagogi;

 • sociālo dienestu vadītāji;

 • valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori;

 • Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājs;

 • vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogi;

 • citas personas, kuras ar pieņemtu pārvaldes lēmumu, faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Tiešraides norises datumi (izmantojot digitālo platformu ZOOM):
(pēc katras tiešraides ir praktiskā sadaļa ar atgriezenisko saikni)

 • 22. februāris, 9:00 - 11:30

 • 23. februāris, 12:00 – 17:30

 • 4. marts, 12:00 – 17:30

 • 25. marts, 12:00 – 17:30

 • 30. marts, 12:00 – 17:30

 • 31. marts, 09:00 – 11:30

 40 stundu programmu veido 4 moduļi:

 • 1. modulis. Vardarbība pret bērnu. Vardarbība bērna ģimenē.

 • 2. modulis. Saskarsmes veidošana ar bērnu.

 • 3. modulis. Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība.

 • 4. modulis. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā.

Lai pieteiktos profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmai, lūdzu, rakstiet uz e-pastu info@sii.lv. Piesakoties norādiet dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un maksātāja rekvizītus.

40 STUNDU KURSI SPECIĀLAJĀS ZINĀŠANĀS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ ADVOKĀTIEM

Kursi speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzībā advokātiem tiek organizēti piesakot izbraukuma kursu organizācijā. Rakstiet uz e-pastu info@sii.lv vai zvaniet +371 26661496.

40 STUNDU KURSI BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ - IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJIEM UN VIETNIEKIEM

Aicinām izglītības iestādes organizēt savās telpās kursus speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzībā izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem. Rakstiet uz e-pastu info@sii.lv.

40 STUNDU KURSI BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ - POLICIJAS DARBINIEKIEM

Kursu pieteikšana zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā policijas darbiniekiem rakstot uz e-pastu info@sii.lv, zvanot +371 26661496.

18.03.2017.
Ieskats kursos International School of Riga

Video ieskats Institūta lektoru vadītajos kursos International School of Riga kolektīvam. Aizdomājāmies par to, cik svarīga ir vecāku atbildība tajā, kā likt bērnam saprast savas atbildības robežas. Bieži vecāki baidās bērnam dot vaļu, tādējādi nododot savas bailes, taču bērnam ir svarīgi ļaut sajust savu brīvība spēku un to apzināties.

Tā bija aizraujoša un pieredzes bagāta diena un mēs esam gandarīti par to. Paldies kursu dalībniekiem par pozitīvajām atsauksmēm.

bottom of page